Szkolenia dla szkół Olsztyn

Poniżej prezentujemy stałą ofertę naszego Ośrodka. Skierowana jest ona do wszystkich świadomych dyrektorów, nauczycieli i osób zarządzających szkołami, które wiedzą, że współczesna edukacja wymaga od nich ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Pozycję zawodową podobnie jak dobry zespół zespół nauczycieli buduje się latami, a szkolenie powinno być procesem ciągłym. Jesteśmy elastyczni - istnieje możliwość realizacji szkoleń w formie szkolenia Rad Pedagogicznych i dostosowania ich tematyki do potrzeb placówki oświatowej.

Lp.

Nazwa szkolenia

Cel

Adresaci

Liczba godzin

Cena/osoba

1.

Agresja uczniów wobec nauczycieli-strategia radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Nabycie wiedzy i umiejętności radzenia sobie przez nauczyciela z agresją uczniów.

Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani problematyką

8

95 zł

2.

Autoewaluacja pracy uczniów i nauczyciela w doskonaleniu pracy na lekcji

Zapoznanie z znaczeniem autoewalucji  pracy uczniów i nauczyciela w procesie dydaktycznym oraz metodyką  jej realizacji.

Nauczyciele  wszystkich typów szkół zainteresowani problematyką

6

90 zł

4.

Bezpieczeństwo i zachowania ryzykowane uczniów w Internecie

Zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zachowaniami ryzykowanymi uczniów.

Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani problematyką

6

90 zł

5.

Budowanie pozytywnych relacji z trudnymi rodzicami 

Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów  i budowania pozytywnych relacji z rodzicami, którzy sprawiają trudności w kontaktach ze szkołą.

Kadra kierownicza oświaty, nauczyciele,pedagodzy psycholodzy

8

95 zł

6.

Diagnozowanie osiągnięć uczniów  – planowanie, organizacja, interpretacja wyników  i ewaluacja

Omówienie metod i zasad diagnozy osiągnięć uczniów oraz efektywnych sposobów jej wykorzystanie w procesie dydaktycznym.

Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani problematyką

12

135 zł

7.

Dyscyplina w klasie - zarządzanie zespołem klasowym

Poznanie metod zarządzania zespołem klasowym oraz reagowania w sytuacjach konfrontacyjnych oraz nabycie umiejętności budowania pozytywnego klimatu społecznego w klasie

Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani problematyką

8

90 zł

8.

Edukacja zdrowotna na lekcjach wychowania fizycznego

Usystematyzowanie wiedzy w zakresie oraz doskonaleni e metodyczne w zakresie realizacji edukacji zdrowotnej na lekcjach wychowania fizycznego. Studium przypadku.

Nauczyciele wychowania fizycznego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

16

145 zł

9.

Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły – planowanie, organizacja, wykorzystanie do doskonalenia pracy na lekcji

Zapoznanie z metodyką konstrukcji ewaluacji wewnętrznej sprzyjającej podnoszeniu jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły -  omówienie najczęściej popełnianych błędów oraz przykładów dobrych  praktyk.

Kadra kierownicza,

Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani problematyką.

8

95 zł

10.

Interwencja kryzysowa w praktyce szkolnej

Kształtowanie umiejętności postępowania z uczniami przeżywającymi kryzys oraz poznanie strategii interwencji kryzysowej w stosunku do dzieci, młodzieży i rodziny.

Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy ze szkół i placówek

10

125 zł

11.

Jak motywować uczni ów do nauki?

Podniesienie efektywności jakości procesu dydaktycznego nauczyciela poprzez pogłębienie umiejętności motywowania uczniów do uczenia się. Studium przypadku.

Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani problematyką

8

95 zł

12.

Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów?

Zapoznanie nauczycieli z metodą konstruktywnej konfrontacji w korygowaniu niewłaściwych zachowań uczniów oraz wyposażenie ich w umiejętność dobrej komunikacji z uczniami i rodzicami

Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani problematyką

8

95 zł

13.

Jak radzić sobie ze strasem w pracy pedagogicznej?

Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem w pracy pedagogicznej.

Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani problematyką

8

90 zł

14.

Jak rodzić sobie z trudnymi zachowaniami  rodziców?

Nabycie wiedzy i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych z udziałem rodziców.

Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani problematyką

6

75 zł

15.

Jak uczyć współpracy?

Zapoznanie z metodą składanki i metodą projektu jako najefektywniejszymi metodami nauczania uczącymi współpracy.

Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani problematyką

8

95 zł

16.

Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń.

Jestem kreatywny? – próba diagnozy. Trening kreatywności.

Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani problematyką

8

100 zł

17.

Kryzys w rodzinie, a funkcjonowanie ucznia w szkole

Omówienie strategii wsparcia ucznia w szkole w sytuacji kryzysu w jego rodzinie.

Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani problematyką

6

80 zł

18.

Metody rozwijające umiejętność twórczego rozwiązywania problemów.

Trening twórczego myślenia. Prezentacja dobrych praktyk.

Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani problematyką.

8

95 zł

19.

Mobbing w szkole i przedszkolu – jak usprawnić procesy wychowawcze

Poznanie jak diagnozować i radzić sobie z zjawiskiem mobbingu w szkole.

Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani problematyką

5

70 zł

20.

Monitorowanie stopnia realizacji podstawy programowej .

Omówienie funkcjonujących  strategii monitorowania podstawy programowej – przegląd dobrych praktyk i omówienie najczęściej popełnianych błędów.

Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani problematyką

8

95 zł

21.

Nordic Walking jako forma aktywności ruchowej

Wykorzystanie Nordic Walking jako formy ruchowej do kształtowania zachowań prozdrowotnych

Nauczyciele wychowania fizycznego

5

80 zł

22.

Nowoczesne metody nauczania z elementami  neurodydaktyki

Nowoczesne metody nauczania – fakty i mity. Nauczanie tradycyjne v. nauczanie przyjazne mózgowi.

Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani problematyką

8

110 zł

23.

Ocenianie kształtujące

Nabycie wiedzy i umiejętności prowadzenia lekcji  z ocenianiem  kształtującym  w ramach realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani problematyką

16

145 zł

24.

Potrafię oceniać ? Pułapki i błędy w ocenianiu.

Doskonalenie procesu oceniania. Studium przypadku.

Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani problematyką

8

95 zł

25.

Prawo oświatowe w pracy nauczyciela

Doskonalenie wiedzy na temat praw i obowiązków nauczycieli oraz najczęstrzych problemów prawnych z jakimi spotykają się w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej

Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani problematyką

8

90 zł

26.

Profesjonalne prowadzenie sekretariatu w jednostkach oświatowych 

Zapoznanie z regulacjami prawnymi dotyczącymi pracy szkoły, z procedurami formalno-prawnymi, które dotyczą dokumentacji szkolnej oraz profesjonalnym prowadzeniem zadań sekretariatu, a także z praktycznymi rozwiązaniami funkcjonowania sekretariatu w szkole

Pracownicy administracji jednostek oświatowych

16

150 zł

27.

Profilaktyka wypalenia  zawodowego

Omówienie charakterystyki ZWZ, próba samo diagnozy, nauka układania planu profilaktyczngo .

Nauczyciele wszystkich typówszkół zainteresowani problematyką

6

80 zł

28.

Przemoc w rodzinie, a obowiązki szkoły - Niebieskie Karty w szkole.

Nabycie wiedzy i umiejętności stosowania  przez szkołę procedur wobec przemocy w rodziny, a  wynikających z Niebieskiej Karty.

Dyrektorzy, pedagodzy szkolni, wychowawcy

 

6

80 zł

29.

Rozpoznawanie i zapobieganie problemom psychologiczno-wychowawczymdzieci i młodzieży

Wyposażenie uczestników warsztatu  w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne radzenie sobie w sytuacjach trudnych, a związanych m.in. z agresją, przemocą czy zachowaniami patologicznymi.

Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani problematyką

16

150 zł

30.

Rozwiązywania konfliktów w placówce oświatowej.

Trening umiejętności rozwiązywania konfliktów w placówce oświatowej.

Kadra kierownicza, wychowawcy, pedagodzy szkolni nauczyciele

8

95 zł

31.

Temat tabu – autoagresja, depresja, lęk, samobójstwa

Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie umiejętności wychowawczych w pracy z uczniami z zachowaniami ryzykownymi

Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani problematyką

16

140 zł

32.

Tworzenie Szkoły Promującej Zdrowie

Zapoznanie z koncepcją i strategią Szkoły Promującej Zdrowie - diagnoza stanu wyjściowego szkoły, planowania działań i ich ewaluacji,  standardy jakości pracy szkoły w zakresie promocji zdrowia

Koordynatorzy szkolnych zespołów ds. promocji zdrowia oraz zainteresowani nauczyciele

8

85 zł

33.

Uczeń niedostosowany społecznie – metody pracy.

Omówienie dobrych praktyk i najczęściej pojawiających się problemów związanych z pracą z uczniem niedostosowanym społecznie. Studium przypadku.

Wychowawcy, pedagodzy szkolni, nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani problematyką

8

100 zł

34.

Wykorzystanie analizy wyników egzaminów zewnętrznych do doskonalenia pracy z uczniem na lekcji.

Omówienie sposobów  wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych w bieżącej pracy z uczniem. Superwizja uczestników szkolenia oraz trenera.

Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani problematyką

8

95 zł

1. Jeżeli jesteś osobą indywidualną i zainteresowało Cię jakieś szkolenie i chcesz zarezerwować sobie na nim miejsce

tl_files/basic/images/buton-zapisz-red-medium (1).png

2. Jeżeli jesteś przedstawicielem szkoły i chcesz przeszkolić, z któregoś obszaru całą radę pedagogiczną - skorzystaj z TEGO formularza.

Dlaczego warto
nam zaufać?

Więcej

tl_files/basic/temp/ww-second.png

Istniejemy od 1998 roku. Do tej pory z oferty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie skorzystało ponad 1200 osób.

1

tl_files/basic/temp/ww-third.png

Uważnie wsłuchujemy się w potrzeby zarówno uczestników kursów jak i w potrzeby całych rad pedagogicznych.

2

tl_files/basic/temp/ww-fourth.png

Nasza kadra to idealna mieszanka doświadczenia, pasji, nowoczesności i najwyższych kompetencji.

3